AKTIVNÍ MOBILITA

Rozvoj samostatné aktivní mobility je spojen s akčními plány zaměřeného na problematiku zvýšení úrovně pohybové aktivity obyvatel ČR, který je součástí Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

13 akčních plánů v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020 pak Vláda na svém zasedání odsouhlasila dne 20. 8. 2015. Tato strategie jasně definuje priority České republiky v oblasti péče o zdraví, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu našich občanů. Existence tohoto dokumentu nám také umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů, což je pro realizaci akčních plánů zásadní.Národní strategii Zdraví 2020 podpořila vedle Vlády ČR i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Jejím účelem je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

Stručné shrnutí akčního plánu Podpora pohybové aktivity

Naprostá většina dětí v České republice nemá doporučovanou minimální pohybovou aktivitu, tj. 60 minut denně. V dospělém věku potom většina populace vykonává profese, u kterých je energetický výdej během dne minimální. Ve zvýšené míře tak trpíme chronickými neinfekčními onemocněními, kterým se ve většině případů dá předejít. Pasivní životní styl je jedna z hlavních příčin jejich vzniku.

Navrhovaná řešení:

  • podpora pohybové aktivity ve vzdělávání
  • aktivní mobilita
  • podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času
  • podpora pohybové aktivity ve zdravotnictví a sociálních službách
  • podpora pohybové aktivity u zaměstnavatelů
  • pohybová aktivita, prostředí a infrastruktura


Stručné shrnutí akčního plánu Prevence obezity

V rámci Evropské unie zaujímá ČR ve výskytu obezity nelichotivé postavení. Kromě genetické zátěže jsou hlavními spouštěči rozvoje obezity faktory životního stylu - nedostatečná pohybová aktivita, nesprávná výživa, nedostatečně zvládaný stres, vliv prostředí apod. Včasná komplexní léčba obezity může zvrátit již rozvinuté metabolické komplikace a tak předcházet dalším onemocněním.

Cílem tohoto akčního plánu je prostřednictvím meziresortní spolupráce vytvořit takové podmínky, které všem obyvatelům ČR umožní zdraví ochraňující chování, primárně zaměřené na udržení optimální tělesné hmotnosti. Hlavním záměrem aktivit je motivovat občany ČR k tomu, aby upřednostňovali „zdravé“ návyky, a tím předcházeli rozvoji obezity.

Celkové minimální náklady na Národní strategii Zdraví 2020 jsou předběžně odhadovány na 10 miliard Kč s tím, že značná část peněz půjde z prostředků ESIF (Evropské strukturální investiční fondy).

Konkrétní realizace jednotlivých plánů, stejně jako přesné vyčíslení jednotlivých nákladů bude předmětem dalších příprav s partnery, kteří se budou na realizaci podílet, ať už například s jednotlivými resorty, neziskovým a soukromým sektorem, nebo vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

A to, že se jedná skutečně problém dokládá prezentace o celospolečenských ztrátách vzhledem k nedostatku pohybu.