BEZPEČNÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE

Je třeba spojit zvyšování bezpečnosti s možnými změnami v celkově dělbě přepravní práce, které chceme ovlivnit právě Plánem udržitelné městské mobility. Hlavní ulice potřebují upravit do podoby, které by zvýšily atraktivitu pro pobyt, chůzi a cyklodopravu. Upravení ulic úzce souvisí se zvyšováním bezpečnosti. To stejné platí o vedlejších ulicích zahlcenými parkujícími auty, s negativními důsledky na bezpečnost při přecházení a komfort bezmotorových uživatelů obecně. V primárně rezidenčních ulicích je pro posílení pobytových funkcí a pocitu bezpečí při chůzi či pohybu na kole na kratší vzdálenosti žádoucí realizovat plošné dopravní zklidňování (zóny 30 km/h) včetně odpovídajících stavebních úprav.

Poznámka: Obecná definice problému místních komunikací je také spojená s růzností zájmů a potřeb různých uživatelů, což vyvolává konflikty. Problém je v tom, že každý chce uplatnit svoje právo, svoji svobodu na veřejný prostor. Každý si ale tu svobodu vykládá jinak. Měli bychom si připomenout, co vůbec znamená svoboda.

CO JE TŘEBA UDĚLAT?

1. APLIKOVAT EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC
1.1. Provádět bezpečnostní audit ve všech fázích projektové dokumentace na novostavbách na síti TEN-T, na ostatní síti minimálně ve Fázi 2 – posouzení Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení, u změny dokončených staveb minimálně na dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
1.2. Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezené „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.
1.3. Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/
1.4. Provádět prohlídky pozemních komunikací na síti TEN-T dle metodiky www.audit-bezpecnosti.cz.
1.5. Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK.
1.6. Zajistit v každém kraji alespoň jednoho odborně vyškoleného bezpečnostního auditora dopravně inženýrských úseků krajských úřadů (směrnice „Bezpečná infrastruktura“).
1.7. Zajistit dostatečný počet vyškolených odborníků dopravně inženýrských úseků Policie ČR pro provádění bezpečnostních inspekcí a bezpečnostních auditů.

2. APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
2.1. Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.
2.2. Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, zejména:
•  revidovat povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech dálnic a zajistit odstranění všech nepovolených reklamních zařízení.
•  revidovat smlouvy o pronájmu silničních pomocných pozemků podél dálnic a silnic I. třídy za účelem umístění reklamních zařízení a tyto smlouvy dále neprodlužovat.
•  zjistit a odstranit reklamní zařízení povolena v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace, u kterých vlastník reklamního zařízení nevybavil místo zabezpečením proti střetu vozidel s reklamním zařízením.
2.3. Stanovit jednotný postup správců PK pro odhalování nepovolených reklamních zařízení nacházejících se v blízkosti PK, včetně legislativní úpravy postihu nečinnosti správce PK.
2.4. Stanovit legislativní podmínky pro řešení stromů, dle aktualizace TP 99, které tvoří pevné překážky v pozemních komunikacích a jsou vysazeny v rozporu s normou pro projektování pozemních komunikací.

3. VÝSTAVBA OBCHVATŮ MĚST A OBCÍ
3.1. Zajistit postupnou výstavbu obchvatů měst a obcí a zpracovat návrhy výstavby obchvatů měst a obcí, s přihlédnutím ke kategorii komunikace, dopravnímu zatížení, velikosti sídla, nákladům a dalším aspektům.

4. ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU
Vazba na zklidňování dopravy
     4.1. Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.
     4.2. Instalovat vjezdové ostrůvky na stávajících komunikacích a nových stavbách.
     4.3. Realizovat dělicí pásy, parkovací a odbočovací pruhy na silnicích I., II. a III. třídy.
     4.4. Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru.

Vazba na podporu bezpečné pěší dopravy

      4.5. Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.
      4.6. Zavádět dynamickou detekci přítomnosti chodce na přechodu tam, kde je to nezbytné s ohledem na bezpečnost chodce a řidiče.

Vazba na podporu bezpečné cyklistické dopravy

     4.7. Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy.     http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/

Vazba na zklidňování dopravy
    4.8. Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.


5. ÚPRAVY KŘIŽOVATEK
5.1. Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).
5.2. Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.
5.3. Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.
5.4. Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.

6. ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK
6.1. Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.
6.2. Ověřovat a zavádět nové prvky dopravního značení a vybavení silnic a dálnic.
6.3. Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.
6.4. Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.
6.5. Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.
6.6. Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.
6.7. Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.
6.8. Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.
6.9. Ověřovat možnosti prvků fyzického oddělení protisměrných jízdních pruhů na dvoupruhových silnicích, s jejich následnou instalací na vybraných úsecích.
6.10. Ověřovat nové účinné informace směrem k řidiči v místech práce na silnici a jejich řádné označování, a to zejména prostřednictvím kooperativních systémů ITS. Dále ověřovat varování řidičů o překážkách při jízdě za snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.) jako např. varování o dopravní nehodě nebo o koloně před řidičem či o pomalu jedoucím vozidle údržby, příp. se světelným vozíkem.
6.11. V místech častých střetů dopravních prostředků s volně žijícími živočichy na komunikacích uplatnit vhodná opatření k jejich omezení.
7. ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ
7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.
7.2. Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.
7.3. Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.
7.4. Provádět bezpečnostní inspekce a důsledné odstraňování bezpečnostních rizik na železničních přejezdech.

8. NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU
8.1. Instalovat informační a řídicí systémy na nově budovaných dálnicích a silnicích I. třídy a rozšiřovat a modernizovat je na stávajících komunikacích.
8.2. Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).
8.3. Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců.
8.4. Postupně vybavovat dálniční síť systémy pro automatickou kontrolu vozidel, jejichž řidiči nedodržují pravidla silničního provozu, zejména dovolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost, s možností identifikace registrační značky.
8.5. Postupně vybavovat dálniční síť a sítě silnic pro motorová vozidla systémy pro varování před nehodou nebo nebezpečím a kooperativními systémy ITS, které usnadní komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou.
8.6- Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.
8.7. Pilotní testování a postupné zavádění inteligentních dopravních systémů snižujících nehodovost v silničním provozu či snižující následky nehod v podmínkách ČR.
8.8. Zavést informační služby pro efektivní využívání parkovacích míst a usnadnění rozhodování (řidičů či dopravních společností) o tom, kdy a kde parkovat na transevropské silniční síti v České republice.
8.9. Zprovoznit systém eCall.
8.10. Napojit informace o tísňovém volání eCall do systému JSDI.

ZPRÁVY

    • Setkání ministrů dopravy (29.3.2017 na Maltě). Řešila se bezpečnost dopravy. Setkání ministrů dopravy se konalo 29. března 2017 na Maltě. Setkání předcházela konference o dopravní bezpečnosti, šlo tedy o několik poměrně rušných a aktivitami nabitých dní. Cílem konference bylo shromáždit myšlenky a názory odborníků i laické veřejnosti na dopravní bezpečnost a na možnosti jejího rozvoje. Svými postřehy přispěli koordinátoři pěší a cyklistické ...více
    • Evropská komise znovu odkládá návrh předpisů pro bezpečnost vozidel! (13.3.2017) Minulý týden oznámila Evropská komise v rámci pracovní skupiny pro motorová vozidla, že návrh předpisů o bezpečnosti vozidel se odkládá přinejmenším na březen 2018! Technologie vozidel se přitom v posledních letech vyvíjejí neuvěřitelným tempem a různé stupně alespoň částečně autonomního řízení jsou u těch nejdražších vozů téměř standardem. Se zatajeným ...více
    • Děti v norském Oslu používají aplikaci k vyhledávání dopravních problémů. V norském Oslu vytvořili mobilní aplikaci, která z dětí udělá "tajné agenty" a slouží jako motivační nástroj – dětem jedou do školy na kole nebo jdou pěšky a cestou zaznamenávají dopravní problémy. Prostřednictvím aplikace Tajný agent mohou děti jako špioni informovat o nebezpečných křižovatkách, poničených chodnících, přerostlé zeleni, poškozených pouličních ...
    • Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko. Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko" od profesorky Regine Gerike z TU Dresden, která zazněla dne 18.8.2016. Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel, vozidlo, infrastruktura, což i v SUMP zůstává. Nicméně bezpečnost ...více
    • Šest doporučení pro zvýšení bezpečnosti dopravy. Celosvětově na silnicích každým rokem zemře více než 1,24 milionů lidí a téměř 50 milionů je nějakým způsobem zraněno, přičemž 90 % těchto následků nehod připadá na státy s nízkými nebo středními příjmy, které kvůli tomu ročně vynaloží 3-5 % svého HDP. Samozřejmě to brzdí jejich ekonomický i sociální rozvoj. To je důvod, proč bezpečnost silničního ...více