BEZPEČNOST A NAŠE DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ

PŘÍBĚH ÚVODEM

„Nemám rád cyklisty. Jak se chovají arogantně na společných stezkách pro chodce a cyklisty. Kolikrát jsem už slyšel tuto větu. Jenže jedou jsem si tak šel s rodinou po stezce podél Moravy v Olomouci a najednou slyšíme. „Jděte do řiti. Přeci nebudu brzdit,“ a prohnal se kolem nás cyklista s vozíkem, kde vzadu měl dítě. Byl jsem v šoku. Co k tomu dodat? Jen tak jsem si říkal, jak se chová v autě jako řidič. No přece stejně – „Jděte do řiti. Přeci nebudu brzdit“. Jaroslav Martinek zveřejnil tuto zprávu na sociální síti Facebook dne 24. 8. 2015.

Největším problémem dnešní silniční dopravy v ČR je bohužel stále všeobecná nekázeň a vzájemná neohleduplnost. I když se situace v naší dopravě v mnoha ohledech pomalu, ale jistě mění k lepšímu, např. ve vztahu řidič-chodec na přechodu, stále ještě, s ohledem na srovnání se státy západní Evropy, máme co dohánět. Přitom základní ustanovení § 4 Zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. zní: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně ...

Tohoto ustanovení se např. v CENTRU SEMAFOR drží v dopravní výchově dětí a je tak jejich hlavní "mantrou" a výchovně vzdělávacím cílem! Neboť co nám bude platné, že budoucí řidiči budou znát značky, pravidla a signály, když je nebudou dodržovat a když se k sobě navzájem na silnici budou chovat, tak jak to, bohužel, vidíme doposud.

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Na bezpečné chování účastníků silničního provozu lze působit za pomoci výchovného a vzdělávacího působení a rovněž tak náležitou kvalitou příslušné legislativy a sankčně motivačního systému. Výchovné a vzdělávací působení na všechny účastníky silničního provozuje nezbytným předpokladem zvyšování kultury bezpečnosti silničního provozu a je základem prevence.

Nosná opatření v této oblasti se zaměří na:

 • zajištění průběžného vzdělávání dětí, mládeže a profesionálních řidičů,
 • preventivně informační aktivity zaměřené na rizikové kategorie účastníků silničního provozu,
 • zdůrazňování vlivu alkoholu, návykových látek a léků na bezpečnost všech účastníků provozu,
 • podpora zkvalitnění výuky v autoškolách.
Dopravně bezpečnostní legislativa a sankčně motivační systém by měly ze samé podstaty přispívat k minimalizaci vzniku rizik v silničním provozu, současně musí být co nejjednodušší a pro obyvatelstvo srozumitelný. Významnou úlohu sehrává bodový systém hodnocení řidičů. Rehabilitační programy mohou být alternativou k uloženým sankcím a prostředkem ke vzdělávání a výchově řidičů.

Nosná opatření v této oblasti se zaměří na:
 • zvýšení vymahatelnosti práva,
 • legislativní úpravy,
 • kroky vedoucí ke zvýšení efektivnosti sankčně motivačního systému,
 • zefektivnění dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu,
 • zpřísnění legislativních postihů za nebezpečné a rizikové chování ohrožující ostatní účastníky.
Tyto tři základní sady opatření jsou doplněny řadou podpůrných opatření, která mají průřezový charakter, vztahují se na více složek výše strukturovaných bezpečnostních opatření a jsou označena jako podpůrná.


CO JE TŘEBA UDĚLAT?

1. Zaměřit se na děti
1.1. Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.
1.2. Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.
1.3. Pokračovat v akreditovaném vzdělávacím programu „Dopravní úrazy jako nejčastější příčina dětských úrazových úmrtí“. Vytvořit podmínky pro zařazení v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

2. Realizovat preventivně informační programy
2.1. Preventivně informační aktivity zaměřit na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, zvláště ze strany mladých řidičů, s důrazem na rozvoj bezpečného chování.
2.2. Preventivně informační aktivity zaměřit na používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů, zvláště na zadních sedadlech.
2.3. Preventivně informační aktivity zaměřit na zaměstnance resortu MO, jejich rodinné příslušníky a veřejnost při organizování a provádění akcí v oblasti komunikace a vztahu s veřejností s důrazem na používání bezpečnostních pásů, přizpůsobení rychlosti jízdy dopravním podmínkám a bezpečnou vzdálenost vozidel.
2.4. Preventivně informační kampaně zaměřit na specifická rizika motorkářů. 
2.5. Preventivně informační aktivity zaměřit na bezpečnou jízdu a viditelnost cyklistů a bezpečné převážení dětí na kole. 
2.6. Dopravně preventivní aktivity zaměřit na snížení počtu disko nehod.
2.7. Preventivně informační aktivity zaměřit na specifickou problematiku účastníků provozu na pozemních komunikacích v roli chodce, a to občany seniorského věku a občany se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
2.8. Celostátní a místní kampaně zaměřit na bezpečné chování chodců a řidičů na železničních přejezdech s ukázkovým řešením krizových situací na přejezdech.
2.9. Preventivní aktivity zaměřit na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, kteří k přepravě užívají elektrokoloběžky a elektrokola.
2.10. Preventivní aktivity zaměřit na řidiče nákladních vozidel, s cílem prohlubovat znalosti interakce nákladních vozidel a osobních vozidel (chodců, cyklistů a motocyklistů).
2.11. Preventivní aktivity zaměřit na zahraniční řidiče všech kategorií.

3. Zdůraznit vliv alkoholu a návykových látek na bezpečnost všech účastníků provozu
3.1. Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
3.2. Preventivně informační aktivity zaměřit na zaměstnance resortu MO, jejich rodinné příslušníky a veřejnost při organizování a provádění akcí v oblasti komunikace a vztahu s veřejností s cílem informovat o nebezpečích plynoucích z užívání alkoholu, návykových látek a léků nejen pro řidiče, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu.
3.3. Vytvořit výukové a metodické materiály pro preventivní působení v oblasti užívání alkoholu a jiných návykových látek účastníky silničního provozu, s důrazem na výuku v autoškolách.

4. Podpořit zvalitnění výuky v autoškolách
4.1. Připravit a přijmout návrh změny zákona č. 247/2000 Sb., k zajištění vyšší odborné úrovně učitelů autoškol a jejich periodického vzdělávání.
4.2. Do výuky v autoškolách zavést oblast vzdělávání informovanosti žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A a B: Specifické jízdní vlastnosti nákladních vozidel v silničním provozu.
4.3. Do výuky v autoškolách zařadit chování řidiče motocyklu v interakci s dalšími motorovými vozidly pro všechny skupiny žadatelů o ŘO.
4.4. Do výuky v autoškolách zavést oblast vzdělávání o technologiích ITS a jízdu s vozidlem vybaveným elektronickými informačními, varovnými a řídicími systémy k ovládání vozidla v rámci „Výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy“.
4.5. Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

5. Zvýšit vymahatelnost práva
5.1. Pravidelně vyhodnocovat účinnost bodového a sankčního systému (včetně objektivní odpovědnosti). V případě, že bodový či sankční systém není dostatečným nástrojem pro dosažení strategického cíle, přijmout příslušné legislativní úpravy.
5.2. Pravidelně vyhodnocovat účinnost vymahatelnosti práva v oblasti dopravních deliktů. V případě, že stávající systém není dostatečným nástrojem pro vymožení práva, přijmout odpovídající legislativní úpravy.
5.3. Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních deliktů (zprovoznění modulu CBE) EUCARIS.
Zaměřeno na všechny dílčí cíle.
5.4. Zefektivnit vymahatelnost na místě nezaplacených blokových pokut.

6. Zajistit dodržování pravidel silničního provozu
6.1. Kontroly ze strany Policie ČR intenzivně zaměřit na dodržování pravidel silničního provozu, zejména: dodržování rychlostních limitů a dodržování nejvyšší dovolené rychlosti jízdy řidiči všech motorových vozidel, zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek u řidičů vozidel a nemotorizovaných účastníků silničního provozu, používání zádržných systémů, chování chodců, cyklistů, motocyklistů, nedání přednosti, nesprávné předjíždění a vjetí do protisměru.
6.2. Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.
6.3. Měření rychlosti, vč. tzv. úsekové rychlosti a kontrola dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly pomocí kamerového dohledu, zejména na dálnicích a silnicích I. tříd.
6.4. Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.
6.5. Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.
6.6. Zvýšení efektivity dohledové činnosti ze strany obecní policie za pomoci technického vybavení v dostatečné kvalitě a kvantitě a pomocí metody benchmarkingu.

7. Vytvořit předpoklady pro legislativní změny
7.1. Prověřit možnosti legislativního zavedení povinného používání přileb pro všechny cyklisty bez omezení věku.
7.2. Prověřit možnosti legislativního zavedení řidičského průkazu na zkoušku do zákona č. 361/2000 Sb.
7.3. Prověřit možnosti legislativní úpravy podmínek provozu specifických dopravních prostředků (elektrokola, elektrokoloběžky) na pozemních komunikacích.
7.4. Vyhodnotit a případně přepracovat právní úpravu podmínek, jež musí splňovat řidiči 65+ pro udržení schopnosti bezpečného řízení.
7.5. Prověřit možnosti legislativní úpravy definování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly.
7.6. Legislativní zavedení alkolocku jako účinného technického řešení pro zamezení jízdy pod vlivem alkoholu, zvláště u profesionálních a recidivujících řidičů.

8. Zpřísnit legislativní postihy za nebezpečné a rizikové chování ohrožující ostatní účastníky
8.1. Zavést účinnější postihy při opakovaném porušení zákazu řízení.
8.2. Upravit systém působení na recidivující přestupce, zvláště na řidiče, kteří nedodržují nejvyšší dovolenou rychlost jízdy nebo zneužívají alkohol či návykové látky.
8.3. Stanovit přísnější podmínky bodového hodnocení pro začínající řidiče, s praxí do 2 let.

ZPRÁVY

  • 2017/06/08 - Cyklista na silnici: k lepšímu soužití pomohou maličkosti. Téměř polovina pražských řidičů se domnívá, že cyklisté patří výhradně na cyklostezky. Nedávný průzkum potvdil, že velká část lidí považuje cyklisty na silnici za "potížisty" a podle toho se k nim také chová. Přitom zdaleka neplatí, že za vážné nehody může vždy osoba na kole. Statistiky nehod vyšetřovaných Policií ČR v roce 2016 uvádějí, že došlo celkově ...více
  • Cyklista na silnici: k lepšímu soužití pomohou maličkosti. Téměř polovina pražských řidičů se domnívá, že cyklisté patří výhradně na cyklostezky. Nedávný průzkum potvdil, že velká část lidí považuje cyklisty na silnici za "potížisty" a podle toho se k nim také chová. Přitom zdaleka neplatí, že za vážné nehody může vždy osoba na kole. Statistiky nehod vyšetřovaných Policií ČR v roce 2016 uvádějí, že došlo celkově ...více
  • Příklady kampaní na zvýšení bezpečnosti. Silniční zákon obsahuje obecné ustanovení o vzájemné ohleduplnosti. Velkým problémeme ale stále zůstává chování, které pramení z neznalosti nebo nebo neschopnosti podívat se na situaci očima druhého. Omezit konflikty mezi řidiči, cyklisty a chodci mohou osvětové kampaně.
  • Společně na silnici: řidiči a cyklisté - příručka. Jízda na kole je skvělý způsob, jak se dostat do kondice a udržet si ji. Pokud na kole jezdíte pravidelně, můžete zhubnout a snížit riziko vzniku srdečních chorob. Cyklisté ve středním věku, kteří na kolo sedají pravidelně, mají obvykle fyzickou kondici člověka o deset let mladšího a jejich předpokládaná délka života je 2 roky nad průměrem. I přesto víc než polovina ...více
  • Společně na silnici: řidiči a cyklisté - upoutávka.
   Obava z jízdy na kole na silnici a strach z bezohledných řidičů jsou zásadní překážky, které lidem brání jezdit na kole častěji. Královská společnost pro prevenci dopravních nehod ve VB připravila pro cyklisty i řidiče aut seznam doporučení z oblasti bezpečnosti, s cílem umožnit společné sdílení prostoru dopravní komunikace ...více
  • Popularizace bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty Už jste to také zažili? Stalo se vám, že jste byl v roli cyklisty málem trefen či nasán předjíždějícím šílencem, který se okolo kmitnul ve vzdálenosti několika centimetrů? Zatím málo děláme pro popularizaci bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty. Nejčastěji se v různých objevených zahraničních pramenech setkáváme s informací, že minimální odstup je ...více
  • Dveřní zónu si musejí řidiči hlídat, rozhodl Nejvyšší soud.
   Řidiči by se měli před otevřením dveří přesvědčit, jestli se náhodou k autu neblíží cyklista. Pokud dveře otevřou do dráhy projíždějícího kola, nechá to stopy nejen na jejich autě, ale případ může mít i dohru v soudní síni. Za případnou kolizi jsou totiž plně zodpovědní, ...více
  • Cyklista není Batman, musí být vidět, říká pražská kampaň.
   Buď vidět a „Nejezdi jak netopejr!“. Tak se jmenuje preventivní akce, která má za cíl upozornit na mnohdy špatnou viditelnost cyklistů. Její druhý ročník pořádá tento týden Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Dopravní policií ČR a oddělením prevence Městské ...více
  • Krádeží kol v Česku ubývá, možná kvůli nízkým cenám kol.
   Podle statistik zloději v Česku od ledna do července ukradli přes 3300 jízdních kol, což je nejmíň za poslední tři roky. Policisté přitom dokážou vypátrat zhruba jen každé šesté kolo. Vůbec nejhorší je situace v Praze, kde najdou jen čtyři ze sta. Policie ho navíc majiteli často nemůžou vrátit, ...více