INFRASTRUKTURA A VOZOVÝ PARK

V rámci zpracování plánu městské mobility by měla být zmapována tzv. „tvrdá“ opatření (infrastrukturní). Data jsou ale pro přehlednost prezentována v sekci PROJEKTY

 1. Individuální automobilová a motocyklová doprava
 2. Doprava v klidu
 3. Veřejná doprava a intermodalita
 4. Pěší dopravacyklistická doprava
 5. Nákladní doprava a městská logistika
 6. Nízkoemisní vozidla

Příkladem indikátorů výstupů je např. počet nových vozidel městské hromadné dopravy, počet nových linek MHD, nárůst kilometrů nově obsluhovaných území, plocha vybudovaných pěších zón či počet kilometrů vyhrazených pruhů pro cyklisty.


Příklad monitoringu dle Místní agendy


Dílčí oblast - 1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

Návodné otázky:

 • Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, infrastruktury pro hendikepované spoluobčany, + dopravní značení cyklotras)?
 • Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
 •  Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek)?


Příklad indikátorů:

 • Podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě - % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců (MHD, doplňkové spoje nad rámec základní dopravní obslužnosti, účelové spoje - např. školní).
 • Bezbariérovost komunikací - sleduje vývoj činnosti obcí směřující k budování (revitalizaci) infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy a infrastruktury pro občany se sníženou pohyblivostí, vyjadřujeme v km
 • Vybavenost cyklistickými komunikacemi - Délka bezpečných komunikací v intravilánu vhodných pro cyklisty v poměru ku celkové délce komunikací v obci.
 • Vybavenost veřejných budov infrastrukturou pro cyklisty - % podíl budov v majetku města a jím zřízených organizací.


Dílčí oblast - 2 Snižování nutnosti používat individuální automobilovou dopravu a podpora alternativních druhů dopravy


Návodné otázky

 • Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, cyklostezky a cyklotrasy, infrastruktury pro pěší, infrastruktury pro tělesně hendikepované, atd.)?
 • Jak je řešena MHD na území města (vytvoření – zachování vazeb na jednotlivé druhy dopravy (terminály, přestupní uzly), zajištění potřeb občanů (doprava do škol, doprava do zaměstnání)?
 • Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
 • Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
 • Jaké jsou využívány Integrované plány dopravy?

Příklad indikátorů:

 • Přeprava cestujících ve veřejné dopravě - Počet cest na obyvatele za rok
 • Dostupnost spojení veřejnou dopravou – hodnocení nabídky spojů veřejné dopravy pomocí známky (-2, -1, 0 +1, +2) samostatně za pracovní dny a za dny nepracovní
 • Příprava a realizace komplexního plánu mobility, či obdobného strategického dokumentu - Binární kritérium ano/ne
 • Zavedený systém regulace parkování a dopravy - Binární kritérium ano/ne


Příklad oblasti měření a stanovení cílů: Používání obnovitelných zdrojů

Indikátor: Energetická efektivita dopravního sektoru / ekonomiky
Měření / potřebná data

 • Struktura vozového parku na měřeném území (typ paliva a spotřeba)
 • Změna v množství ujetých km motorovou dopravou v oblasti

Příklady konkrétních indikátorů ve vztahu k nízkoemisním vozidlům:
 • Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD a ostatní dopravní obslužnosti - % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců
 • Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém množství dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací - % podíl z celkové sumy kilometrů ujetých vozidly

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

 • 2017/07/08 - Vídeň: cyklistická a pěší doprava v číslech. Ve spolupráci se zahraniční kanceláři města Vídně zveřejňujeme vybrané odkazy a příklady informací týkajících se pěší a cyklistické dopravy. 1) Agentura pro mobilitu (Mobilitätsagentur) poskytuje 12 bezplatných veřejných pumpiček na kolo, které jsou u vybraných stojanů napříč městem. A v loňském roce také vydala 250.000 aktualizovaných cyklistických map.Více: ...více