MONITORING a EVALUACE

ÚVODEM

Komplexní problémy dopravního systému lze řešit jen pomocí celistvého a integrovaného přístupu. Vzhledem k dynamicky se měnícím podmínkám je takový přístup jediným způsobem, jak najít dlouhodobé řešení v oblasti mobility. Tuto vizi je možno uskutečnit nejen procesem plánování městské mobility, ale také procesem hodnocení strategických plánů a stávajících dopravních politik. Města mohou využít několika zpsůobu hodnocení, např. prosřednictvím Místní agendy 21., případně lze využít k hodnocení doporučené INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY, pokud město si nechalo vypracovat svůj plán udržitelné městské mobility.


MÍSTNÍ AGENDA 21

Cílem systému hodnocení je vytvoření standardizovaného postupu hodnocení udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni, který umožní dlouhodobě sledovat a porovnávat kvalitu rozvoje municipalit z komplexního pohledu i v dílčích oblastech. Hodnocení lze chápat také jako zkoumání příspěvku municipality k prioritám a cílům Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR.

Téma „Doprava“ je v rámci Metodiky rozčleněno do 5 dílčích oblastí, tak aby byly kompatibilní se strategiemi a dalšími metodikami pro hodnocení udržitelné dopravy. Ke každé oblasti byla zpracována sada návodných otázek, na které by měly jednotlivé municipality při svém sebehodnocení  odpovědět. Tato sada otázek je pak doplněna souborem doporučených indikátorů.

Dílčí oblast - 1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Návodné otázky:

 •  Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, infrastruktury pro hendikepované spoluobčany, + dopravní značení cyklotras)?
 • Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
 •  Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek)?

Příklad indikátorů:

 • Podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě - % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců (MHD, doplňkové spoje nad rámec základní dopravní obslužnosti, účelové spoje - např. školní).
 • Bezbariérovost komunikací - sleduje vývoj činnosti obcí směřující k budování (revitalizaci) infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy a infrastruktury pro občany se sníženou pohyblivostí, vyjadřujeme v km
 • Vybavenost cyklistickými komunikacemi - Délka bezpečných komunikací v intravilánu vhodných pro cyklisty v poměru ku celkové délce komunikací v obci.
 • Vybavenost veřejných budov infrastrukturou pro cyklisty - % podíl budov v majetku města a jím zřízených organizací.


Dílčí oblast - 2 Snižování nutnosti používat individuální automobilovou dopravu a podpora alternativních druhů dopravy
Návodné otázky

 •  Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, cyklostezky a cyklotrasy, infrastruktury pro pěší, infrastruktury pro tělesně hendikepované, atd.)?
 • Jak je řešena MHD na území města (vytvoření – zachování vazeb na jednotlivé druhy dopravy (terminály, přestupní uzly), zajištění potřeb občanů (doprava do škol, doprava do zaměstnání)?
 • Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
 • Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
 • Jaké jsou využívány Integrované plány dopravy?

Příklad indikátorů:

 • Přeprava cestujících ve veřejné dopravě - Počet cest na obyvatele za rok
 • Dostupnost spojení veřejnou dopravou – hodnocení nabídky spojů veřejné dopravy pomocí známky (-2, -1, 0 +1, +2) samostatně za pracovní dny a za dny nepracovní
 • Příprava a realizace komplexního plánu mobility, či obdobného strategického dokumentu - Binární kritérium ano/ne
 • Zavedený systém regulace parkování a dopravy - Binární kritérium ano/ne


Dílčí oblast - 3 Nízkoemisní vozidla
Návodné otázky

 • Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
 • Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
 • Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
 • Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?

Příklad indikátorů:

 • Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD a ostatní dopravní obslužnosti - % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců
 • Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém množství dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací - % podíl z celkové sumy kilometrů ujetých vozidly

 
Dílčí oblast - 4 Bezpečnost silničního provozu
Návodné otázky

 •  Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
 •  Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
 • Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

Příklad indikátorů:

 • Podíl žáků I. stupně ZŠ zapojených do preventivních programů bezpečnosti dopravy - % žáků I. stupně ZŠ ve městě, kteří se v hodnoceném roce zúčastnili preventivní akce
 • Odstranění krizových nehodových míst - % podíl odstraněných nehodových míst z celkového počtu identifikovaných nehodových míst
 • Nehodovost v silniční dopravě - počet mrtvých a zraněných při dopravních nehodách na území města vztažený na 100 km


Dílčí oblast - 5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Návodné otázky

 • Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
 • Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?

Příklad indikátorů:

 • Strategický plán dopravy včetně vyhodnocení vlivu na ŽP - binární kritérium (ano/ne)
 • Realizace opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce - binární kritérium (ano/ne)

SPOLEČNÉ EVROPSKÉ INDIKÁTORY - ECI

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sada byla vyvinuta v roce 2001 na popud Evropské komise a byla testována v několika desítkách evropských městech. V roce 2003 byla převzata a aplikována do podmínek českých měst. Bylo samozřejmě nezbytné přizpůsobit metodiku podmínkám tuzemských, což se u většiny indikátorů stalo. V současnosti ji jako celek nebo jen její dílčí části využívá nebo historicky využívalo cca 50 měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Sada indikátorů ECI se skládá z 10 převážně environmentálních ukazatelů. Jsou jimi:
Odkazy k jednotlivým tématům najdete zde.

Kompletní výsledky sledování indikátorů ECI za jednotlivá města ČR lze nalézt ve "Výsledkovém portále"

INSPIRACE

 • 2017/07/20 - Využití indikátorů od A do Z, Mobilita a město Krnov. V roce 2016 byla vydána příručka Využití indikátorů od A do Z, která si dala za cíl jediné - shrnout praxi a zkušenosti odborného týmu společnosti Ci2, o.p.s. v oblasti práce s indikátory udržitelnosti na místní úrovni.Publikace vznikla v době, kdy byly přijaty nové Cíle udržitelného rozvoje OSN – tzv. Sustainable Development goals (SDgs), které se postupnými kroky dostávají ...více

INDIKÁTORY DOPORUČENÉ V RÁMCI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY