PARTNERSTVÍ MĚSTSKÁ MOBILITA

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem téma/partnerství městská mobilita (PUM). Jako ostatních zbývajících 7 partnerství MMR pracuje v rámci tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. Hlavním výstupem jednání ministrů je tzv. Amsterodamský pakt, který byl sestaven hlavně z iniciativy nizozemského předsednictví. Jde o spolupráci měst, členských států EU, jednotlivých generálních ředitelství v EK, evropských programů a sítí, odborných partnerů a nevládních organizací v dvanácti tématických partnerstvích.

Městská agenda pro EU je novou iniciativou členských států, Evropské komise a evropských měst a zájmových organizací, jejímž cílem je umožnit městům podílet se na návrzích úprav evropské a částečně národní regulace, financování a výměně znalostí a dat. Více informací lze nalézt na https://ec.europa.eu/futurium/en (kliknout dále na „Urban Agenda for the EU“), nebo na www.urbanagendaforthe.eu.

Cílem každého takového Partnerství, které si lze představit i jako tříletý mezinárodní projekt, je sestavení tzv. Akčního plánu, který bude obsahovat doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit. První verze tohoto dokumentu by podle harmonogramu, který v polovině ledna 2017 představila Evropská komise, měla být k dispozici na konci roku 2017. Bude řešit tři hlavní oblasti:

  • Lepší nastavení norem: jak upravit stávající pravidla a předpisy, aby co nejlépe zajišťovaly městský prostor.
  • Lepší financování: jak zlepšit využívání nebo zjednodušit dostupnost (stávajících) nástrojů financování?
  • Lepší výměna znalostí: v tomto kroku se zaměříme na současnou síť pro výměnu znalostí a zjistíme, zda potřebuje nějaké úpravy.

Partnerství bude aktivně fungovat 2-3 roky a projde zhruba třemi fázemi:

  • Vysvětlující fáze slouží k identifikaci problémů a možných řešení, k určení priorit partnerství a k návrhu konkrétního akčního plánu.
  • Akční fáze slouží k testování a realizaci opatření navržených v akčním plánu.
  • Evaluační fáze zahrnuje hodnocení celého procesu a shrnutí poznatků důležitých pro budoucí partnerství.

Pro Českou republiku je tak velkou výzvou, že může pomoci při identifikaci hlavních překážek a stanovení priorit. je třeba jednat o způsobech, kterými lze zajistit lepší financování, kvalitnější předpisy a intenzivnější výměnu znalostí, a svým vkladem přispět k co nejlepším výsledkům partnerské spolupráce.

Více o projektu Partnerství městská mobilita:

Na aktivitách Partnerství spolupracuje MMR v rámci své neformální poradní skupiny (advisory board) se zástupci Ministerstva dopravy, města Prahy a Brna či SMO ČR.

Již proběhlo:

29.11.2016 - MMR spustilo spolupráci s druhým koordinátorem, městem Karlsruhena – viz prezentace v příloze.

14.12.2016 - Evropská síť znalostí městských záležitostí společně s MMR uspořádala Policy Lab k tématu městské mobility. Představujeme:

23.-24.2.2017 - Kick of meeting: