POLITICKÉ DOKUMENTY / CHARTY / DEKLARACE / ZAJÍMAVOSTI

I POLITIKA MŮŽE BÝT ZAJÍMAVÁ

Politika nemá v Česku příliš dobré image. Nicméně, už jste slyšeli o dokumentu Česká republika 2030 s heslem: Česko mění svět? Můžete se podívat na ilustrační video.


Pravdou je, že bez politiky se změny neobejdou. Proto je potřeba ji věnovat pozornost. Strategický dokument Česká republika 2030 se nejblíže k otázkám dopravy a mobility přibližuje v rámci dílčího cíle 11.2. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Pokud chceme něco změnit, pak se můžeme odkazovat nejen na tuto strategii, ale na celou řadu dalších klíčových  evropských a národních dokumentů týkající se mobility a dopravy.DEKLARACE

 • Brémská deklarace z konference o plánech městské mobility z 14.4.2016;
 • Lipská deklarace z mezinárodní dopravního fóra z 19.5.2016, kterou dokonce podepsal ministr dopravy Dan Ťok;
 • Baskická deklarace a městská mobilita. Představujeme tzv. Baskickou deklaraci, významný dokument navazujícímu na Aalborskou chartu, který vznikl jako iniciativa globální platformy Sustainable Cities (http://www.sustainablecities.eu/).Baskická deklarace směruje obce a regiony k řešení témat, kde dvě se týkají aktivit platformy Města s dobrou adresou:1. dekarbonizace městských energetických systémů a snížení celkové ...více


ZPRÁVY Z EVROPY NA TÉMA MĚSTSKÁ MOBILITA

 • Městská mobilita z pohledu Evropské komise Jaký bude rok 2017? To nevíme, ale víme, že převážná většina obyvatel Evropy žije v městských aglomeracích, přičemž přes 60 % ve městech s více než 10 000 obyvateli. Svůj každodenní život tráví ve stejném prostoru a pro účely mobility používají stejnou infrastrukturu. Městská mobilita je zodpovědná za 40 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy a až za 70 % ...více
 • Akční plán pro městskou mobilitu. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Akční plán pro městskou mobilitu“, kterou Evropská komise přijala dne 30 9. 2009. Součástí Akčního plánu je návrh dvaceti opatření, jak místní, regionální i státní ...více
 • Zelená kniha Evropské komise „Na cestě k nové kultuře městské mobility“. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, kterou Evropská komise přijala dne 25. 9. 2007. Touto Zelenou knihou nastavila Komise nový program pro městskou mobilitu v zemích ...více
 • Předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK navštívil Česko
  Do České republiky dorazil předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK Michael Cramer. Dokonce v úterý 20.9.2016 byl hostem pořadu Události, komentáře. Poslední otázku, kterou dostal, byla: "vysvětlete nám prosím pojem udržitelná mobilita". Více - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370920/ (53 minuta vysílání).

ZPRÁVY Z ČESKÉ REPUBLIKY NA TÉMA PODPORY MĚSTSKÉ MOBILITY

  • Strategický rámec ČR 2030 a platforma Města s dobrou adresou. Dne 19.4.2014 byl Vládou ČR jednohlasně schválen Strategický rámec ČR 2030. ČR 2030 je umístěna na www.cr2030.cz, který lze propagovat. Tímto byla zahájena příprava implementačního dokumentu, který bezprostředně navazuje. Platforma značky Města s dobrou adresou je připravena pomáhat s jeho implementací v oblasti dopravy a mobility - více zde. Jak se zapojit? Strategický ...více
  • Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR"Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Realizace jednotlivých opatření a politik navržených Politikou v kombinaci s opatřeními navrhovanými ve Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v České republice (do roku 2020), Národním programem snižování emisí v ČR a Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR bude rovněž směřovat ...více
  • Co bychom měli vědět o Programech zlepšování kvality ovzduší?Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. Programy zlepšování kvality ovzduší se vydávají v případě, že je v zóně nebo aglomeraci (PNG, 58 kB) (definované v příloze č. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) překročen ...více
  • MMR se zapojuje do podpory městské mobility. Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem jednoho z 8 tzv. tematických partnerství, tj. 3letých projektů, a to konkrétně pro téma/partnerství městská mobilita (PUM). Spolupráci s druhým koordinátorem, městem Karlsruhe, MMR spustilo již na prvním společném setkání v Praze 29. listopadu 2016 – viz prezentace ...více
  • Kdy bude v Česku vytvořen národní program na podporu a rozvoj udržitelné mobility? Na stránkách www.eltis.org byl zveřejněn článek na téma: "Italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility". Je sice pěkné, že italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility, ale je třenba se ptát, proč takovou možnost nemají česká města? Jedinou výjimkou je dotační titul ze SFŽP na kampaně, ale ...více

JAKÁ REGULAČNÍ OPATŘENÍ MOHOU DÁLE PODPOŘIT TÉMA MĚSTSKÉ MOBILITY?

Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s MMR uspořádala dne 14. 12. 2016 Policy Lab k tématu městské mobility. Jedním z cílů byla identifikace překážek v oblasti lepší regulace a pro nalezení jejich možných řešení. Byly identifikovány tři aktivity, které se mohou stát náplní činnosti české akademie městské mobility.

Aktivita 1: Stanovme kritéria kvality pro zadávání veřejných zakázek na úrovni ČR a EU
 • Problém: Potřebujeme kritéria kvality, která by mohla prokázat přidanou hodnotu veřejných investic do městské mobility. Současná pravidla pro zadávání veřejných zakázek práci s kvalitativními kritérii znesnadňují.
 • Opatření: Plány udržitelné městské mobility by měly projít transfomací, stejně jako pravidla pro jejich zavádění a realizaci. Přezkoumejme pravidla pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zaváděním kritérií kvality.
 • Cíl: Omezit časově náročné a příliš komplikované postupy, které se týkají pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek. U veřejných zakázek zajistit tu nejlepší výslednou hodnotu za investované peníze, tedy aby systém veřejných zakázek fungoval optimálně. Politici a úředníci tak budou mít možnost prokázat veřejnou hodnotu investic do městské mobility.
Aktivita 2: Zaměřme se na intenzivnější participaci obyvatel na projektech městské mobility
 • Problém: Městská mobilita má přímý dopad na způsob, jakým se obyvatelé po městě pohybují. Ve většině případů však veřejnost hraje pouze okrajovou roli.
 • Opatření: Zkusme obyvatele města přímo zapojit do projektů městské mobility.
 • Cíl: Ve spolupráci s občany propagovat a podporovat veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Tvořit politiku a strategie, v jejichž centru jsou obyvatelé měst.
Aktivita 3: Usilujme o integraci jednotlivých úrovní plánování a přípravy politických strategií
 • Problém: Mezi úřady a dalšími subjekty, které se podílejí na městské mobilitě, nefunguje dostatečná koordinace. Ve většině evropských států odpovídá jedno ministerstvo za problematiku urbanismu, jiné za dopravu a další za finance nebo strategie.
 • Opatření: Proveďme revizi rozhodovacích procesů, které se týkají městské mobility. Vyzkoušejme takové rozhodovací postupy, na kterých spolupracují veškeré orgány, jejichž práce je pro městskou mobilitu nezbytná.
 • Cíl: Cílem je maximálně zkvalitnit a zrychlit rozhodovací procesy a zajistit spolupráci mezi všemi subjekty zainteresovanými v problematice městské mobility.


ZPRÁVY

 • Daňové úlevy pro dojíždějící na kole jsou evropským trendem. Během několika posledních měsíců zavedly nové nebo rozšířily stávající daňové úlevy pro osoby dojíždějící do práce na kole hned čtyři evropské státy: Francie, Belgie, Lucembursko a Itálie. Jak se ukazuje, myšlenka daňových pobídek jako odměny za to, že lidé své dopravní návyky upraví ve prospěch udržitelné mobility, začíná prorůstat celým evropským kontinentem. V Belgii, ...více