PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY V SOUVISLOSTECH

Město Moravská Třebová se intenzivně zabývá otázkami dopravy a mobility. Cílem je jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které je třeba nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.
Zjednodušeně:

Náš plán vychází sice z principů dopravního plánování, ale jedná se o daleko širší téma, než by se na první pohled zdálo. Zahrnuje v sobě také prvky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Jen v širším kontextu je moci lépe pochopit i tyto otázky: Parkoviště nebo dětské hřiště? Nádraží v centru, nebo na periférii? Krajina bude méně, nebo více prostupná pro člověka? Nová parkující místa, nebo cyklistické pruhy? Budeme rušit regionální železniční tratě? Kdy se stávají silnice bariérou?

Témata se nemohou prezentovat izolovaně, ale je třeba upozornit na jejich provázanost a mezioborovost. Řěšení městské mobility se dá přirovnat k lidskému tělu, které také funguje jako celek, nikoliv jen jeho jednotlivé údy. Pokud tě bolí koleno, tak často je chyba ve špatném držení těla. Pokud tě trápí parkovací politika, pak taky je často chyba někde úplně jinde.
PLÁNOVÁNÍ

NADŘAZENÉ                 SEKTOROVÉ                                                 TÉMATICKÉ

ÚZEMNÍ PLÁN               BEZPEČNOST                                                POLITIKA ŽP
STRATEGIE                     PLÁN CYKLO                                                 KULTURA
VIZE MĚSTA                   PLÁN ROZVOJE MHD                                   ZDRAVÍ
---------                             PLÁN ROZVOJE INFRASTRUKTURY            EKONOMIKA


FILOSOFICKÉ

O PROSTORU           
MĚSTO AUT A LIDÍ            
VEŘEJNÝ PROSTOR


PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY V SOUVISLOSTECH - TÉMATA JSOU SEŘAZENA ABECEDNĚ

Město Moravská Třebová realizuje Plán udržitelné městské mobility podle certifikované metodiky SUMP (Plán udržitelné městské mobility). V březnu 2016 ji certfikovalo MD. Zpracovatelem bylo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Zásady pro zpracování dopravní strategie města / plánu udržitelné městské mobility (SUMP)

 • Zlepšení mobility a dostupnosti města = zlepšování mobility pro všechny cílové skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace; zlepšování dostupnosti všech cílů jejich cest – zaměstnání, školy, služby, volný čas; podpora intermodality
 • Zvyšování dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel = rozšiřování sítě cyklistické a pěší infrastruktury, snižování tranzitu nákladní dopravy přes města, snižování objemu osobní automobilové dopravy, odstranění krizových míst a snižování nehodovosti, zvyšování ochrany obyvatelstva
 • Zvyšování efektivity přepravy osob a zboží = zajištění podmínek pro intenzivnější využívání prostředků veřejné hromadné dopravy – vyšší cestovní rychlost a širší nabídka tras, zkvalitnění informačního servisu, rozšiřování služeb integrovaného dopravního systému, optimalizace systému logistiky včetně využití nákladní železniční dopravy
 • Zvyšování kvality života ve městě = rozvoj veřejného prostranství, snižování dopravní zátěže, optimalizace systému parkování, snižování negativních účinků dopravy na životní prostředí – snižování hladiny hluku, nečistot v ovzduší i spotřeby energie
 • Ekonomický a společenský rozvoj města = zajištění udržitelné dopravní infrastruktury pro územní rozvoj v oblasti bydlení a podnikání, snižování poptávky po osobní automobilové dopravě s využitím managementu mobility a zapojením velkých zaměstnavatelů
 • Zlepšování image města = zvyšování atraktivity města, zvyšování potenciálu cestovního ruchu prostřednictvím managementu mobility – zvyšování kvality a rozšiřování nabídky mobility, propagace udržitelné dopravy, podpora kvalitních, aktuálních a přesných informací o dopravě


Jsou zohledněny následující charakteristické procesy:

 • Participační přístup – zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích plánovacího procesu
 • Závazek pro udržitelnost – vyváženost socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí
 • Integrovaný přístup – integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních orgánů včetně zahrnutí sousedních oblastí, integrace všech druhů a forem dopravy (osobní, nákladní, hromadná, motorová, bezmotorová, statická, veřejná, soukromá)
 • Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle – stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních měřitelných cílů a stanovením podmínek pro jejich pravidelné vyhodnocování
 • Přehled finančních nákladů a přínosů – rámcový odhad finančních nákladů a dosažených přínosů, využívání synergie při navrhování balíčků opatření pro zajištění stanovených cílů


Charakteristické procesy v bodech:

 • Participační přístup - zapojení veřejnosti
 • Kvalitní zdroj dat, dopravní průzkumy, analýzy
 • Scénáře budoucího vývoje, vize, základní měřitelné cíle
 • Principy územního a dopravního plánování
 • Plánování a následné budování dopravní infrastruktury (princip integrace)
 • Management parkování (není však založeno jen na nových parkovacích místech)
 • Veřejná doprava a intermodalita
 • Dopravní služby (městská logistika zásobování a nákladní doprava, dopravní telematické a informační systémy, car-pooling, car-sharing, bike-sharing)
 • Aktivní mobilita, včetně lidi s omezenou pohyblivostí (dříve cyklistická a chůze – vazba na Zdraví2020)
 • Kampaně pro změny dopravního chování, školní, firemní plány mobility, kampaně pro elektromobilitu, ekologicky šetrné dopravní prostředky a alternativní paliva
 • Monitoring a evaluace dopravních opatření a projektů, nastavení sady indikátorů pro oblast mobility