ZAOSTŘETE NA OPATŘENÍ, KTERÉ REALIZUJEME

Úkolem našeho města je na základě znalosti současného stavu, odhadu stavu budoucího a s využitím dostupných prostředků navrhnout ve střednědobém časovém horizontu (do roku 2030) taková opatření, která přispějí k naplnění cílů dopravní politiky našeho města. Tedy k vytvoření dobře fungujícího dopravního systému, dostupnému všem skupinám obyvatel, který bude bezpečný a současně umožní vytvoření zdravějšího a přívětivějšího prostředí ve městě. Zásadní úlohu v tomto směru bude hrát rozvoj systémů udržitelné městské mobility. Tedy rozvoj veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy.

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat jak současný stav, tak i návrhy, které vyplynou z Plánu udržitelné městské mobility, které se v současné dobé zpracovává.

Zároveň tato stránka bude poskytovat základní informace k jednotlivým oblastem dopravy a mobility.