NEHODOVOST & BEZPEČNOST

Motto
Každý z nás zaplatí ročně zhruba 6 500 korun za následky dopravních nehod, celkem je to více než 68 miliard korun (údaje jsou ze studie Centra dopravního výzkumu, v.v.i. za rok 2015).


Sbíraná data

 • nehodovost všech účastníků silničního provozu; popis příčin a závažnosti nejčastějších nehod (se zvláštním zřetelem na nehody zranitelných účastníků silničního provozu); časová rozmezí, kdy k nehodám dochází; odhalení případných nehodových lokalit a úseků;
 • silniční síť s informacemi o rychlostním režimu, zklidněných úsecích a restrikcích pro určitý segment dopravy (např. nákladní vozidla);
 • nebezpečné úseky na silniční síti (úseky se zvýšenou nehodovostí, zohlednění stavebně-technického a dopravně-bezpečnostního stavu pozemních komunikací
 • degradovaný povrch vozovek, nedostatečné rozhledové poměry, bariéry atd.;
 • dopravní značení, zařízení a signalizace (stav a potřeby signalizace, svislého i vodorovného značení, zabezpečení železničních přejezdů, přechodů pro chodce, zklidnění provozu v obytných zónách, v blízkosti škol apod.);
 • bezpečnost na cestách do škol;
 • nejčastější páchané dopravní přestupky;
 • subjektivní vnímání bezpečnosti v provozu (šetření uživatelských potřeb, včetně cyklistů a pěších) – může se poměrně lišit od skutečných podmínek na komunikacích, vnímáním agresivního stylu jízdy apod.;

Konkrétní informace bude doplněny z Plánu udržitelné městské mobility.

Více o bezpečnosti se dočtete na tomto odkaze.

Oblast měření a stanovení cílů dle Plánu udržitelné městské mobility

 • Indikátor: Nehody s usmrcením a vážně zraněnými, možnost rozdělení do kategorií dle věku, pohlaví atd.
 • Měření / potřebná data: Policejní statistiky
 • Indikátor: Lehká zranění z dopravních nehod, možnost rozdělení do kategorií dle věku, pohlaví atd.
 • Měření / potřebná data: Policejní statistiky
 • Indikátor: Lidé, kteří považují chůzi v místě jejich bydliště jako jednoduchou a bezpečnou
 • Měření / potřebná data: Dotazníkové průzkumy
 • Indikátor: Míra obav z kriminality
 • Měření / potřebná data: Dotazníkové průzkumy


Oblast měření a stanovení cílů dle Místní agendy

Návodné otázky
 •  Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
 •  Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
 • Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

Příklad indikátorů:
 • Podíl žáků I. stupně ZŠ zapojených do preventivních programů bezpečnosti dopravy - % žáků I. stupně ZŠ ve městě, kteří se v hodnoceném roce zúčastnili preventivní akce
 • Odstranění krizových nehodových míst - % podíl odstraněných nehodových míst z celkového počtu identifikovaných nehodových míst
 • Nehodovost v silniční dopravě - počet mrtvých a zraněných při dopravních nehodách na území města vztažený na 100 km

Dopravní nehody z pohledu strategických a dílčích cílů NSBSP 2011-2020 - průběžná analýza

Formou komentovaných grafů na stránkách BESIP jsou představovány průbězné vyhodnocení dopravních nehod z pohledu  Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o stručnou informaci o plnění základních strategických a dílčích cílů. Materiál hodnotí v měsíčních intervalech plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 (dále jen NSBSP).

Konkrétní informace jsou uvedeny na stránkách BESIP.

ZPRÁVY

 • 2017/07/18 - Za první pololetí 2017 zemřelo při nehodách 228 osob. Za první pololetí letošního roku vyšetřovala Policie ČR 49 608 dopravních nehod, o 2 149 více než loni. Zemřelo při nich 228 osob. Je to sice o 5 více než v roce 2016, nicméně od roku 1993 se jedná o druhý nejpříznivější výsledek. Letos při nehodách zemřelo 107 cestujících v osobních automobilech (meziročně o 3 více), 47 chodců (-4), 35 motocyklistů a jejich spolujezdců ...více
 • 2017/07/07 - Nové výsledky výzkumu EU o dopravní bezpečnosti. Od začátku 21. století jsme zaznamenali značný pokrok v oblasti dopravní bezpečnosti: počet osob, které v důsledku dopravní nehody utrpěly vážné zranění, nebo dokonce zemřely, se podařilo snížit o 54 %. I tak ale nemáme důvod k úplné spokojenosti, protože jak ukazují statistiky z roku 2015, dlouhodobý pokles začal opět zpomalovat. Nový balíček výsledků výzkumu, ...více
 • 2016/12/06 - Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob. Vývoj nehodovosti a jejich následků v Čeké republice nebyl v posledních dvou letech příznivý. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, bude za několik let provoz na českých silnicích jedním z nejnebezpečnější v celé Evropě. Kromě osobních tragédií způsobují dopravní nehody také stále rostoucí celospolečenské ztráty. Ty loňské jsou znovu rekordní. Dosáhly 68 miliard korun. ...více